Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden is vaak ecologisch onderzoek nodig. Mateboer Milieutechniek is gespecialiseerd in diverse soorten ecologisch onderzoek en bijbehorend advies.

Quickscan

Voorafgaand aan een vergunningsaanvraag vindt een quickscan ecologie plaats. Hierbij wordt door middel van een bureauonderzoek in combinatie met veldwerk onderzocht of een locatie geschikt is voor (beschermde) dier- en plantensoorten. Wanneer dit het geval is én deze soorten mogelijk hinder kunnen ondervinden van een project, zijn vervolgstappen nodig. Dit is vaak in de vorm van een ecologisch werkprotocol of soort specifiek onderzoek.

Tijdens de quickscan wordt daarnaast nagegaan of de projectlocatie zich binnen of in de buurt van een beschermd natuurgebied bevindt (bijvoorbeeld Natura-2000 en NNN). Wanneer dit het geval is, zijn vervolgstappen nodig. Een mogelijke vervolgstap is het berekenen van eventuele stikstofdepositie op omringende natuurgebieden.

Mateboer Milieutechniek helpt je bij al deze onderzoeken graag verder!

Ecologisch werkprotocol

Een ecologisch werkprotocol is een plan op maat. Hierin staan maatregelen die negatieve effecten op beschermde soorten tijdens de uitvoer van werkzaamheden voorkomen.  Bepaalde aanpassingen aan de uitvoer van de werkzaamheden kunnen een grote impact hebben op de lokale flora en fauna. Wordt er geadviseerd om een ecologisch werkprotocol op te laten stellen? Mateboer Milieutechniek staat klaar om deze efficiënt, concreet en goed navolgbaar aan te leveren!

Ecologische begeleiding

Bepaalde werkzaamheden moeten uitgevoerd worden onder ecologische begeleiding. Dit is belangrijk, omdat we zo kunnen waarborgen dat maatregelen uit een ecologisch werkprotocol of activiteitenplan correct worden uitgevoerd.

Soortspecifiek onderzoek

Tijdens het soortspecifiek onderzoek wordt de aanwezigheid van beschermde soorten onderzocht. Ook worden de mogelijke effecten van de werkzaamheden geanalyseerd. Voorbeelden van soortspecifieke onderzoeken zijn onderzoeken naar vleermuizen, verschillende soorten vogels, zoals de huismus of gierzwaluw, en verschillende soorten grondgebonden zoogdieren, zoals dassen en kleine marterachtigen.

Activiteitenplan en verkrijgen vergunning flora en fauna activiteit

Als uit het soortspecifieke onderzoek blijkt dat er binnen een plangebied beschermde soorten aanwezig zijn, dient er een activiteitenplan opgesteld te worden. Met dit plan zorgen we ervoor dat de aanwezige soorten zo min mogelijk last hebben van de voorgenomen werkzaamheden.

In het plan worden mitigerende en compenserende maatregelen beschreven. Dit zijn maatregelen die bescherming van soorten waarborgen.

Mateboer maakt het activiteitenplan op maat voor én met de opdrachtgever. Het plan wordt vervolgens ingediend bij het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit aan te vragen. Zodra de vergunning is verkregen, mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd onder de voorwaarden uit het activiteitenplan. Meer informatie? Mail dan naar ecologie@mateboer.nl. Onze specialisten helpen je graag verder!