Klimaatverandering brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Verschijnselen zoals hitte, afname van biodiversiteit, droogte, maar ook overstromingen en wateroverlast komen steeds vaker voor. Bij het ontwerpen en inrichten van het gebied is het dan ook noodzakelijk om hier rekening mee te houden en zo schade te voorkomen. Mateboer helpt graag bij het beoordelen van de risico’s en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen.

Dit doen we met behulp van een kansenanalyse. Hiermee brengen we zowel de risico’s als kansen van het project in kaart. Dit doen we in overeenstemming met de landelijke maatlat voor klimaatadaptieve omgevingen, zodat kansen optimaal worden benut.

Werken met de natuur

De natuur is een belangrijke hulpbron bij het bestrijden van de effecten van klimaatverandering. In Nederland staat de natuur steeds meer onder druk. De opgave om voor 2030 bijna een miljoen woningen te bouwen, biedt kansen om de natuur te betrekken bij de wijken van de toekomst. Zo zorgen we voor een gezonde omgeving, waarin natuur en stad met elkaar verenigd zijn. Door de lokale biodiversiteit te betrekken bij de inrichting, werken we samen met de natuur.

Klimaatadaptief inrichten

Betrek Mateboer zo vroeg mogelijk in het proces, zodat klimaatadaptie bij de planvorming al kan worden geïntegreerd. Met een advies op maat worden de gevolgen van klimaatverandering beperkt. Samen werken we aan een toekomstbestendige leefomgeving!